Skip to content
English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Irish
Samorząd uczniowski Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Samorząd Uczniowski jest reprezentantem wszystkich uczniów. Jest organizacją, która ściśle współpracuje z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym szkoły opracowując między innymi ważne dla życia szkoły i uczniów dokumenty.


Czym się zajmuje Samorząd Uczniowski?
 • Samorząd szkolny reprezentuje całą społeczność uczniowską.
 • Samorząd odpowiedzialny jest za organizowanie imprez szkolnych
 • Samorząd współpracuje z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem szkoły
 • Samorząd współpracuje również z Samorządami Klasowymi

Uprawnienia samorządu szkolnego
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, rozdział 4 - Społeczne organy w systemie oświaty, art. 55.
 • W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej "samorządem".
 • Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.
 • Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 • Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.
 • Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

  • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Zadania samorządu
  Przewodniczący:
 • Zna cele i zadania samorządu
 • mobilizuje uczniów do wysiłku i pracy
 • prowadzi zebrania
 • rozdziela zadania
 • współpracuje z Dyrektorem i Opiekunami Samorządu
  Zastępca:
 • Jest doradcą i współpracownikiem przewodniczącego
 • pełni role przewodniczącego w czasie jego nieobecności
 • stoi na czele ważnych komisji
 • pomaga przewodniczącemu
  Skarbnik:
 • Czuwa nad stanem kasy
 • przewiduje wykorzystywanie zasobów finansowych
 • współpracuje z przewodniczącym i opiekunami samorządu w sprawach finansowych
 • informuje o stanie kasy
 • prowadzi rachunki
  Sekretarz:
 • zawiadamia o zebraniach
 • gromadzi materiały i wnioski
 • opracowuje porządek zebrań
 • gromadzi wnioski do rozpatrzenia
 • zbiera pisemne wnioski uczniów

Cele Samorządu Szkolnego
 1. Reprezentowanie ogółu uczniów
 2. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 3. Organizowanie imprez szkolnych.
 4. Współdziałanie z władzami szkoły ,mające na celu zapewnienie uczniom należytych warunków nauki.
 5. Przedstawianie nauczycielom i władzom szkoły opinii oraz potrzeb uczniowskich.
 6. Organizowanie wypoczynku i rozrywki(zawody sportowe, wycieczki, święta uczniowskie, zabawy uczniowskie, zabawy szkolne).
 7. Troska o sprzęt i mienie społeczne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły, klasy i środowiska.
 8. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go przez opiekuna Samorządu dyrektorowi szkoły lub Radzie Pedagogicznej.
 9. Godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz.
 10. Współpraca z organizacjami istniejącymi na terenie szkoły.
 11. Mediacja przez rozstrzyganiu konfliktów dotyczących społeczności szkoły.
Samorząd 2016/2017
  skład Samorządu:
 • Przewodnicząca : Natalia Uszok
 • Zastępcy : Karol Wundziński, Bartosz Adamczyk
 • Skarbnik : Sandra Pałka
 • Sekretarz : Helena Bór
 • Przedstawiciel Gimnazjum : Przemysław Malgrab

 
« poprzedni artykuł

Gimnazjum

strona www Gimnazjum Dwujęzycznego nr 18 w Rybniku:

g18.rybnik.pl

Zamów biuletyn


Logowanie


Hasło?

Sondy

Jacy są uczniowie naszego LO?
 
Którą z piosenek chciałbyś usłyszeć jako dzwonek?