Skip to content
English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Irish
Kryteria ocen Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Uczeń na zajęciach edukacji dla bazpieczeństwa musi być oceniany według tych samych kryteriów, które obowiązują w stosunku do innych przedmiotów określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 21 marca 2001 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 323 z późn. zm.) ,, W sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,,.

1.    Szczegółowe zasady oceniania ucznia określa Statut Szkoły i Wewnątrzszkolny System Oceniania.

2.    Ocenianie to obejmuje:
   a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie
       o nich uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów),
   b) bieżące ocenianie uwzględniające:
     -wypowiedzi ustne
     -różnego rodzaju sprawdziany
     -wykonywanie ćwiczeń praktycznych
     -prowadzenie zeszytu przedmiotowego
     -aktywny udział w zajęciach
     -opracowania, zadania wykonywane poza szkołą
   c) śródroczne klasyfikowanie według skali i w formach przyjętych w danej
      szkole               
   d)ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru)
      i warunki ich poprawiania

1) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
   a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz
   b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy lub
   c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia lub bierze aktywny udział w akcjach charytatywnych, wolontariacie lub przedsięwzięciach związanych z ratownictwem medycznym, wodnym, PCK i podobnych.

2) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
   a)opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności, określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz
   b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadana wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

3) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
   a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania
w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania
w minimum programowym oraz
   b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

4) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
   a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania
w danej klasie na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych
w minimum programowym oraz
   b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne
o średnim stopniu trudności.

5) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
   a) ma braki w opanowaniu minimum programowego, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz
   b)rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe
o niewielkim stopniu trudności.

6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
   a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych minimum programowym przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach
i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz
   b) nie jest w stanie rozwiązywać (wykonywać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

3.    Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Gimnazjum

strona www Gimnazjum Dwujęzycznego nr 18 w Rybniku:

g18.rybnik.pl

Zamów biuletyn


Logowanie


Hasło?