Skip to content
English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Irish
Przedmiotowy system oceniania Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia.
 2. Sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne oraz inne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności są obowiązkowe. Ocena ze sprawdzianu jest wpisywana kolorem czerwonym.
 3. Sprawdziany odbywają się zgodnie z rozkładem materiału.
 4. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, to powinien napisać ją w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły (poza swoimi lekcjami).
 5. Uczeń jest zobowiązany poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej w ciągu 2 tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac. Może ją poprawić poza swoimi lekcjami. Ocena z poprawy jest wpisywana kolorem zielonym. Prawo do poprawy oceny na w/w warunkach mają także Ci uczniowie, których nie satysfakcjonuje osiągnięty poziom wiedzy i umiejętności, choć otrzymali stopnie pozytywne
 6. Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się, a otrzymana ocena jest wpisana do dziennika.
 7. Uczeń, który nie poprawił oceny w wyznaczonym terminie lub uzyskał z poprawy ocenę niedostateczną traci prawo do następnych poprawek tej pracy.
 8. Uczeń, który unika pisania pracy klasowej (sprawdzianu) lub jej poprawy, nie przychodzi w określone dni lub mimo obecności w szkole odmawia napisania tej pracy otrzymuje stopień niedostateczny.
 9. Uczeń obecny na lekcji, odmawiający odpowiedzi ustnej, pisemnej, kartkówki, sprawdzianu itp. otrzymuje ocenę niedostateczną.
 10. Za brak pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Jeżeli jest wykonana błędnie uczeń nie otrzymuje oceny i dokonuje jej poprawy na następną lekcję.
 11. Uczniowie nieobecni na kartkówkach piszą je w możliwie najbliższym terminie.
 12. Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją.
 13. Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej (co najmniej 2 tygodnie), usprawiedliwionej nieobecności w szkole.
 14. Każdy uczeń ma prawo do zaliczenia mu dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe.
 15. Korzystanie przez ucznia w czasie sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych i innych form sprawdzania wiedzy z niedozwolonych przez nauczyciela pomocy stanowi podstawę do wystawienia oceny niedostatecznej.
 16. Uczeń może być niesklasyfikowany, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia.
 17. Dla sprawdzianów pisemnych z punktowanymi odpowiedziami wprowadza się kryteria procentowe:
  96 - 100% cel
  93 - 95% +bdb
  85 - 92% bdb
  80 - 84% +db
  70 - 79% db
  65 - 69% +dst
  53 - 64% dst
  48 - 52% +dop
  40 - 47% dop
  35 - 39% +nd
  0 - 34% nd
 18. Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności ucznia:
  Sprawdzian (S) - zapowiedziany przynajmniej na tydzień wcześniej – obejmuje dowolną ilość tematów i jednostek lekcyjnych.
  Kartkówka (K) - obejmuje maksymalnie trzy ostatnie tematy lekcji czyli na ogół trzy jednostki lekcyjne. Sprawdziany i kartkówki w zależności od tematyki wykonywane z użyciem komputera lub w postaci pracy pisemnej bez użycia komputera.
  Aktywność (A) - aktywność na zajęciach edukacyjnych.
  Pisemne prace domowe (PD) - w postaci referatów lub wykonanych dokumentów w postaci elektronicznej.
  Odpowiedź ustna (ćwiczenia z poprzednich zajęć) (O) - ćwiczenie wykonane z użyciem komputera z ustnym uzasadnieniem.
  Projekt (PR) - praca projektowa przygotowana w postaci elektronicznej.
 19. Poszczególnym formom aktywności przyporządkowane zostają następujące wagi:Sprawdzian (S)     1,5
  Kartkówka (K)     0,5
  Aktywność (A)     0,5
  Pisemne prace domowe (PD)     1,0
  Odpowiedź ustna (0)     1,0
  Projekt (PR)     1,0
 20. Podstawą wystawienia oceny na koniec semestru będzie średnia ważona ocen, otrzymanych w ciągu całego semestru.
 21. Jeżeli uczeń nie przestrzega regulaminu pracowni szkolnej może otrzymać ocenę niedostateczną za jego nieznajomość (rubryka aktywność).
 22. Uczeń ma prawo raz w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy prac pisemnych oraz sprawdzianów


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Gimnazjum

strona www Gimnazjum Dwujęzycznego nr 18 w Rybniku:

g18.rybnik.pl

Zamów biuletyn


Logowanie


Hasło?