Skip to content
English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Irish
Wychowanie do życia w rodzinie Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Redaktor: Krzysztof Lazaj   
18.03.2016.

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
IV etap edukacyjny - tylko zakres podstawowy

Cele kształcenia -wymagania ogólne

 1. Pogłębianie wiedzy związanej z funkcjami rodziny, miłością, przyjaźnią, pełnieniem ról małżeńskich i rodzicielskich, seksualnością człowieka i prokreacją; umiejętność podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących wyboru drogi życiowej, małżeństwa i rodziny.
 2. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z okresem dojrzewania, dorastania i wyborem drogi życiowej: umiejętność świadomego kreowania własnej osobowości,
 3. Uzyskanie przez uczniów lepszego rozumienia siebie i najbliższego otoczenia; umiejętność poszukiwania i udzielania odpowiedzi na pytania: Kim jest człowiek? Jakie są jego cele i zadania życiowe? Jaki jest sens życia?
 4. Przyjęcie pozytywnej postawy wobec życia ludzkiego, osób niepełnosprawnych i chorych; przygotowanie, na podstawie wiedzy i wykształconych umiejętności, do poszanowania godności życia ludzkiego i dojrzałego funkcjonowania w rodzinie.
 5. Znajomość podstawowych zasad postępowania w sferze ludzkiej płciowości i płodności; kształtowanie postaw prozdrowotnych, prospołecznych i prorodzinnych.

Treści nauczania - wymagania szczegółowe

 1. Tożsamość i wielowymiarowość człowieka. Poczucie sensu życia,
 2. Komunikacja interpersonalna, asertywność, techniki negocjacji, empatia.
 3. Tolerancja wobec odmienności kulturowych, etnicznych, religijnych, seksualnych,
 4. Rozwój psychoseksualny człowieka w kolejnych fazach życia.
 5. Dojrzewanie: rozumienie i akceptacja kryteriów dojrzałości biologicznej, psychicznej i społecznej. Problemy okresu dojrzewania i sposoby radzenia sobie z nimi.
 6. Wartości i pojęcia związane z płciowością człowieka: męskość, kobiecość, miłość, rodzina,
  rodzicielstwo. Znaczenie odpowiedzialności w przeżywaniu własnej płciowości i budowaniu
  emocjonalnych więzi. Role kobiet i mężczyzn a panujące stereotypy.
 7. Inicjacja seksualna, jej uwarunkowania i następstwa. Argumenty biomedyczne, psychologiczne i moralne za opóźnianiem wieku inicjacji seksualnej.
 8. Istota seksualności człowieka i jej aspekty. Integracja seksualna.
 9. Komplementarność płci - wzajemne dopełnianie się płci w sferach fizycznej, psychicznej, emocjonalnej i społecznej. Rozumienie, akceptacja i szacunek dla osób płci odmiennej,
 10. Istota, rodzaje i etapy rozwoju miłości. Różnice w przeżywaniu miłości.
 11. Metody rozpoznawania płodności.
 12. Metody i środki antykoncepcji, Sposoby ich działania i zasady doboru.
 13. Choroby przenoszone droga, płciową i zapobieganie im. AIDS: profilaktyka, aspekt społeczny i etyczny, chory na AIDS w rodzinie,
 14. Trudności w osiąganiu tożsamości płciowej, możliwości pomocy.
 15. Normy zachowań seksualnych. Przemoc i przestępstwa seksualne; możliwości zapobiegania, sposoby obrony. Informacja o ośrodkach pomocy psychologicznej, medycznej i prawnej.
 16. Przygotowanie do małżeństwa, Problemy wierności, zaufania i dialogu,
 17. Małżeństwo: jego fazy; trudności i konflikty oraz sposoby ich rozwiązywania; wartość małżeństwa. Macierzyństwo i ojcostwo. Przygotowanie do ról rodzicielskich. Adopcja. Bezdzietność.
 18. Przebieg i higiena ciąży. Rozwój prenatalny dziecka. Szkoła rodzenia, poród i naturalne karmienie. Rola rodziców w okresie oczekiwania na narodziny dziecka, w czasie porodu i po narodzinach,
 19. Funkcje rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dzieci w rodzinie, Znaczenie prawidłowych postaw rodzicielskich dla rozwoju dziecka. Samotne rodzicielstwo
 20. Nieplanowana ciąża: sposoby szukania pomocy w sytuacjach trudnych,
 21. Aborcja jako zagrożenie dla zdrowia psychicznego i fizycznego - aspekty; prawny, medyczny i etyczny,
 22. Konflikty w rodzinie i ich przyczyny. Sposoby rozwiązywania konfliktów,
 23. Przemoc w rodzinie. Wykorzystywanie seksualne. Profilaktyka. Możliwości uzyskiwania pomocy.
 24. Zagrożenia życia społecznego: alkoholizm, narkomania, agresja, sekty, pornografia,
 25. Prawodawstwo dotyczące rodziny. Zawarcie małżeństwa, separacja, rozwód. Prawa i obowiązki małżonków i rodziców, prawa dziecka. Obowiązki państwa wobec rodziny.
 26. Człowiek wobec niepełnosprawności, starości, choroby, umierania i śmierci, w tym w aspekcie życia rodzinnego.
 27. Poradnictwu młodzieżowe i rodzinne w Polsce.

REALIZACJA ZAJĘĆ

W ciągu roku szkolnego odbywa się 14 spotkań dla uczniów każdej klasy, z czego 9 spotkań jest wspólnych dla całej klasy, natomiast 5 spotkań prowadzonych jest z podziałem na grupy: osobno dla dziewcząt i osobno dla chłopców.

METODY PRACY

Wiodącymi metodami pracy są:

 • dyskusja
 • pogadanka
 • „burza mózgów"
 • inscenizacja

OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie nie podlegają ocenie

 

Gimnazjum

strona www Gimnazjum Dwujęzycznego nr 18 w Rybniku:

g18.rybnik.pl

Zamów biuletyn


Logowanie


Hasło?