Skip to content
English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Irish
Regulamin rekrutacji Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Redaktor: Marek Sipko   
28.02.2018.
Zasady rekrutacji do oddziałów pierwszych 
w II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. A. F. Modrzewskiego 
na rok szkolny 2018/19

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

2. Postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019.

§1

1. W roku szkolnym 2018/2019 nabór do szkoły ponadgimnazjalnych przeprowadzany jest w formie elektronicznej.
2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.

§2
 
W roku szkolnym 2018/2019 zostaną otwarte klasy z następującymi rozszerzeniami:
 
1A – matematyka, fizyka, język angielski,

1B – matematyka, fizyka, chemia (klasa dwujęzyczna-język angielski)

1C – matematyka, geografia, język angielski,

1D – biologia, chemia, matematyka (klasa dwujęzyczna-język angielski)

1E – biologia, chemia, język angielski,

1F – matematyka, fizyka, informatyka, (klasa dwujęzyczna-język angielski)

§3

Dokumenty i terminy obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych:
1. Wniosek o przyjęcie do liceum należy złożyć w terminie od 18 maja 2018 r. do 18 czerwca 2018 r. 
Uwaga: nabór do klas dwujęzycznych w terminie: od 18 maja 2018 do 4 czerwca 2018 r.
2. W dniu 5 czerwca 2018 r. o godz. 14.00 w szkole pierwszego wyboru odbędzie się test kompetencji językowych do klas dwujęzycznych.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów , którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych do dnia 15 czerwca 2018 r. 
3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do liceum o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r.
4. Weryfikacja dokumentów oraz wniosków o przyjęcie do liceum do 5 lipca 2018 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 6 lipca 2018 r.
6. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego –od 6 lipca do 12 lipca 2018 r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 13 lipca 2018 r.
Kandydat dostarcza także następujące dokumenty:
kartę zdrowia;
dwa podpisane zdjęcia (imię i nazwisko, data urodzenia, dokładny adres z kodem
pocztowym);

§4

Kwalifikowanie kandydatów 
Do klasy pierwszej liceum przyjmuje się kandydatów , którzy posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych.
W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów.
W postępowaniu rekrutacyjnym do klas dwujęzycznych maksymalnie 220 punktów. 
Podczas rekrutacji brane są uwagę:
1. wyniki egzaminu gimnazjalnego – są one przeliczane na punkty według zasady, że każdy procent odpowiada 0,2 pkt czyli z każdego zakresu maksymalnie można uzyskać 20pkt, a z wszystkich egzaminów łącznie można uzyskać maksymalnie 100 pkt.
2. wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, matematyki,  obcego języka nowożytnego oraz z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora liceum związanych z wybraną klasą (§ 6 regulaminu) - maksymalnie można uzyskać 72 punkty.
3. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów.
4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum: 
1. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy , artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły - 18 punktów.
2. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej  (wolontariat) - 3 punkty. 
5. Wynik sprawdzianu kompetencji językowych do klas dwujęzycznych-20 pkt. 
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1. wielodzietność rodziny kandydata
2. niepełnosprawność kandydata 
3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 
4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 
5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie  
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą 

§5

Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych: 
Za oceny wyrażone w stopniu: 
1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.


§6

Wykaz zajęć edukacyjnych, z których oceny są brane pod uwagę przy rekrutacji do klas o poszczególnych rozszerzeniach:
 
A- klasa z rozszerzonym programem nauczania z matematyki, fizyki i języka angielskiego – oceny z języka polskiego, matematyki,  obcego języka nowożytnego oraz z fizyki
B- klasa z rozszerzonym programem nauczania z matematyki, fizyki, chemii (klasa dwujęzyczna z j. angielskim) – oceny z języka polskiego, matematyki,  obcego języka nowożytnego oraz z fizyki
C- klasa z rozszerzonym programem nauczania z matematyki, geografii i języka angielskiego – oceny z języka polskiego, matematyki,  obcego języka nowożytnego oraz z geografii
D- klasa z rozszerzonym programem nauczania z biologii, chemii i matematyki (klasa dwujęzyczna z j. angielskim – oceny z języka polskiego, matematyki,  obcego języka nowożytnego oraz z chemii
E- klasa z rozszerzonym programem nauczania z biologii, chemii i j. angielskim) – oceny z języka polskiego, matematyki,  obcego języka nowożytnego oraz z biologii
F- klasa z rozszerzonym programem nauczania z matematyki, fizyki, informatyki (klasa dwujęzyczna z językiem angielskim) - oceny z języka polskiego, matematyki,  obcego języka nowożytnego oraz z fizyki, 

§7

1. Od ustaleń Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora liceum
w terminach i formach zgodnych z Prawem Oświatowym Dz.U. z 2017r. . 

Dane osobowe ucznia będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 
 

Gimnazjum

strona www Gimnazjum Dwujęzycznego nr 18 w Rybniku:

g18.rybnik.pl

Zamów biuletyn


Logowanie


Hasło?