Skip to content
English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Irish
Przedmiotowy system oceniania Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
 1. W trakcie zajęć z fizyki przewiduje się następujące formy sprawdzania wiadomości
  i umiejętności z których uczeń otrzymuje oceny cząstkowe:

 • sprawdziany podsumowujące dany dział materiału nauczania

 • kartkówki

 • odpowiedzi ustne

    2.     Uczeń może także otrzymać ocenę cząstkową za:

 • pisemną pracę domową

 • samodzielne lub grupowe wykonanie doświadczenia i jego opracowanie  
 • wygłoszenie referatu lub przedstawienie prezentacji multimedialnej

 • aktywność na zajęciach lekcyjnych.

 1. Sprawdzian przeprowadza się po zrealizowaniu danego działu programowego. Sprawdzian jest zapowiadany co najmniej jeden tydzień przed datą jego przeprowadzenia. Przed przeprowadzeniem nowego sprawdzianu nauczyciel zobowiązany jest oddać i omówić sprawdzian poprzedni. Sprawdzian może zostać podzielony na dwie części: teoretyczną i zadaniową które mogą zostać przeprowadzone w różnych terminach. W takim przypadku przed przeprowadzeniem drugiej części sprawdzianu nie jest konieczne ocenienie pierwszej jego części.
 2. Sprawdziany są obowiązkowe. Jeżeli uczeń jest nieobecny na sprawdzianie
  to przewiduje się następujący system jego zaliczania:

  a) W przypadku kilkudniowej nieobecności uczeń ma obowiązek zaliczyć sprawdzian
  w okresie dwóch tygodni od powrotu do szkoły.

  b) W przypadku nieobecności jednodniowej lub krótszej uczeń ma obowiązek zaliczyć sprawdzian na następnych zajęciach lekcyjnych. Jeśli nauczyciel uzna, że zakłócało by to proces dydaktyczny wyznacza inny, możliwie najbliższy termin zaliczenia sprawdzianu (np. poza godzinami zajęć lekcyjnych).

  c) W przypadku bardzo długiej nieobecności ucznia lub w przypadku wystąpienia wyjątkowych okoliczności forma i termin zaliczania sprawdzianu zostaje ustalona przez nauczyciela indywidualnie. O tym czy wystąpiły wyjątkowe okoliczności decyduje nauczyciel.

  Nieprzystąpienie do sprawdzianu jest równoznaczne z wystawieniem oceny niedostatecznej.

 3. Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawy oceny ze sprawdzianu pisemnego tylko jeden raz w semestrze. Pozostałe oceny uczeń może poprawić jeżeli nauczyciel wyrazi na to zgodę. Ocena uzyskana w wyniku tej próby jest odnotowywana obok oceny uzyskanej za pierwszym razem ( rozdziela je znak "/" )  i obydwie są brane pod uwagę przy wystawianiu oceny semestralnej lub rocznej.

 4. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu zapowiedzianego sprawdzianu
  lub w przypadku usprawiedliwionej nieobecności klasy sprawdzian przeprowadzony zostaje na następnej lekcji fizyki.

  W uzasadnionych przypadkach (decyduje o tym nauczyciel) zostaje ustalony nowy termin sprawdzianu, przy czym nie obowiązuje wtedy obowiązek powiadamiania o terminie sprawdzianu z tygodniowym wyprzedzeniem.

 5. Kartkówki są pisemną formą bieżącego sprawdzania wiadomości, która nie musi zostać zapowiedziana. Kartkówka może obejmować maksymalnie trzy jednostki tematyczne
  (w tym materiał będący przedmiotem pracy domowej – np. zadania rachunkowe).

 6. Zakres materiału obowiązujący przy odpowiedzi ustnej nie jest taki sam jak dla kartkówki. W trakcie odpowiedzi ustnej nauczyciel może zapytać również o podstawowe dla zrozumienia bieżących tematów wiadomości z lekcji wcześniejszych.

 7. Praca domowa ucznia powinna zostać wykonana w ustalonym terminie. Przyjmuje się, że jeżeli nie zostanie ustalony inny termin wykonania pracy domowej jest nim następna lekcja fizyki. Niewykonanie pracy domowej skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.

 8. Oceny cząstkowe ze sprawdzianów wpisywane są do dziennika kolorem czerwonym. Pozostałe oceny kolorem niebieskim lub czarnym. Kolorem zielonym wpisywane są oceny uzyskane w wyniku przeprowadzonego badania wyników nauczania. O tym, czy oceny z badania wyników będą uwzględniane przy wystawianiu oceny końcowosemestralnej lub końcoworocznej decyduje nauczyciel uwzględniając okoliczności (cel badania i zakres materiału).

 9. Nauczyciel odnotowuje nieobecność ucznia na sprawdzianie bądź innej formie weryfikacji wiedzy znakiem  "O" (kółko) lub "-"lub zostawia puste miejsce

 10. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji w ilości uzgodnionej na początku roku szkolnego z nauczycielem fizyki uczącym w danej klasie (wykorzystanie tej możliwości nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym znakiem "np"

 11. Jeżeli uczeń w trakcie sprawdzianu korzysta z niedozwolonych pomocy lub takiej pomocy udziela, otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawienia oceny, ponieważ stwierdzono oszustwo. Równocześnie uczeń traci wszystkie dotychczasowe przywileje (np.traci możliwość zgłaszania nieprzygotowania do lekcji do końca danego roku szkolnego)

 12. Podstawą ustalenia oceny końcowosemestralnej i oceny końcoworocznej jest obliczenie średniej ważonej ocen cząstkowych według następujących zasad:

  a) oceny ze sprawdzianów (czerwone) mają wagę 1, pozostałe oceny (niebieskie) mają wagę 0,5 
  b) Wartość średniej ważonej:

W = ( Sc * 1 + Sn *0,5 ) : ( Lc * 1 + Ln * 0,5 )

gdzie: W – wartość średniej ważonej

Sc – suma cyfr ocen w kolorze czerwonym

Sn – suma cyfr ocen w kolorze niebieskim

Lc – ilość ocen w kolorze czerwonym

Ln – ilość ocen w kolorze niebieskim

Wartość W należy zaokrąglić do jednego miejsca po przecinku zgodnie z regułami zaokrąglania.

Przykład:

Oceny w dzienniku: 3 , 4+, 2+ , 5 ,4 , 4 ,3+ , 5 , 2+

Sc = 3 + 4,5 + 2,5 + 5 = 15

Sn = 4 + 4 + 3,5 + 5 + 2,5 = 19

Lc = 4

Ln = 5

W = (15 * 1 + 19 * 0,5) : (4 * 1 + 5 * 0,5) = 24,5 : 6,5 = 3,7692

Po zaokrągleniu: W = 3,8

            c) Po obliczeniu wartości W ustalona zostaje ocena końcowa:

Wartość W

Ocena

0,0 – 1,5

Niedostateczny

1,6 – 2,5

Dopuszczający

2,6 – 3,5

Dostateczny

3,6 – 4,5

Dobry

Ponad 4,60

Bardzo dobry


           d) Przy wystawianiu oceny końcoworocznej średnią ważoną W oblicza się z ocen cząstkowych uzyskanych w ciągu całego roku szkolnego.
           e) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który spełnił wszystkie podane poniżej warunki:

 • spełnił wymagania odpowiadające stopniowi bardzo dobremu

 • opanował treści ponadprogramowe w stopniu umożliwiającym rozwiązywanie zadań problemowych w sposób twórczy

 • brał udział i odnosił sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych z fizyki
  lub astronomii.

Za sukces w konkursie przedmiotowym uważa się co najmniej zakwalifikowanie się ucznia do finału konkursu.

Za sukces w olimpiadzie przedmiotowej uważa się co najmniej zakwalifikowanie się do następnego etapu przy zapewnieniu warunków uniemożliwiających korzystanie z pomocy innych osób.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Gimnazjum

strona www Gimnazjum Dwujęzycznego nr 18 w Rybniku:

g18.rybnik.pl

Zamów biuletyn


Logowanie


Hasło?