Skip to content
English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Irish
Regulamin pracowni komputerowo-fizycznej Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
 1. Pracownia fizyczna jest miejscem pracy i nauki w celu zdobywania wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych.
 2. W pracowni fizycznej odbywają się lekcje fizyki , zajęcia kółka fizycznego (lub inne określone szkolnym rozkładem lekcji).
 3. Uczniom nie wolno przebywać w pracowni w czasie przerw. Wyjątkiem mogą być dyżurni, którzy dbają o przygotowanie sali do lekcji.
 4. Do pracowni uczniowie wchodzą po dzwonku na lekcję pod opieką nauczyciela
 5. Do pracowni nie wolno wnosić odzieży wierzchniej , napojów i jedzenia.
 6. Po wejściu do pracowni każdy uczeń zajmuje stałe, wyznaczone mu miejsce.
 7. Wyjmowanie przyrządów i urządzeń z szaf bez zgody nauczyciela fizyki jest bezwzględnie zabronione
 8. Na lekcjach ćwiczeniowych uczniowie pracują w grupach 2-5 osobowych, z których każda posiada wyznaczonego przedstawiciela odpowiedzialnego za przyniesienie oraz odniesienie przyrządów po wykonaniu ćwiczenia, a także organizację pracy swojego zespołu.
 9. Ze wszelkich przyrządów znajdujących się w pracowni uczeń może korzystać dopiero po zezwoleniu prowadzącego lekcję nauczyciela.
 10. Uczeń wykonujący ćwiczenie zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność pod względem bhp i nie opuszczać zajmowanego miejsca. Miejsce ćwiczeń uczeń opuszcza tylko za zezwoleniem nauczyciela.
 11. Wszelkie przyrządy, z których korzysta uczeń, są mieniem społecznym i dlatego wolno korzystać z nich tylko zgodnie z instrukcją obsługi i należy chronić je przed zniszczeniem. Każde, nawet najmniejsze uszkodzenie przyrządu należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi.
 12. Po skończonym ćwiczeniu przedstawiciele grup sprawdzają stan przyrządów oraz odnoszą je w wyznaczone miejsce. O wszelkich brakach i usterkach należy zgłosić nauczycielowi.
 13. Po skończonej lekcji uczniowie opuszczają pracownię, pozostawiając za sobą ład i porządek.
 14. Za każdy uszkodzony lub zniszczony sprzęt podczas lekcji przez ucznia wskutek nieprzestrzegania instrukcji obsługi uczeń odpowiada materialnie lub we własnym zakresie naprawia szkodę w terminie 1 tygodnia.
 15. Nie wolno włączać i wyłączać komputerów bez zgody nauczyciela.
 16. Z Internetu można korzystać jedynie do celów dydaktycznych.
 17. Zabrania się instalowania na dyskach lokalnych komputerów znajdujących się w pracowni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz.
 18. Składowanie własnych i usuwanie istniejących na dyskach twardych plików jest niedozwolone.
 19. Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu, samowolne manipulowanie sprzętem (przełączanie i odłączanie klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcanie jednostek centralnych itp.).
 20. Nie wolno tworzyć oraz eksperymentować z programami wirusowymi, niszczącymi zasoby programowe i sprzętowe.
 21. W trosce o ochronę antywirusową i poprawną pracę systemu, zabrania się samowolnego używania w pracowni własnych dyskietek. Użycie dyskietek możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody nauczyciela i sprawdzeniu programem antywirusowym.
 22. O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela prowadzącego zajęcia lub administratora sieci. Uruchamianie i praca przy zdjętej obudowie jednostki centralnej może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.
 23. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.

 


Uwaga!
Każdy wypadek uczeń natychmiast zobowiązany jest zgłosi prowadzącemu zajęcia w pracowni fizycznej. Nawet najdrobniejsze skaleczenia muszą być zgłoszone nauczycielowi.

W przypadku zauważenia iskrzenia, wydobywającego się z komputera dymu, wyczucia swądu tlącej się izolacji lub spostrzeżenia innych objawów mogących spowodować pożar, należy natychmiast powiadomić o tym fakcie nauczyciela prowadzącego zajęcia

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Gimnazjum

strona www Gimnazjum Dwujęzycznego nr 18 w Rybniku:

g18.rybnik.pl

Zamów biuletyn


Logowanie


Hasło?